Poglej nove vpise na foumu za zadnji dan ali zadnjih 7 dni.

Pravila uporabe oz. pravni pogoji

Pravila uporabe oz. pravni pogoji


Splošno
Storitve, ki jih ponuja portal Paragliding Slovenija so predmet teh pogojev uporabe, pri èemer si KLL Paragliding Slovenija, lastnik portala Paragliding Slovenija, pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila.


Omejitev uporabe
Prepovedano je licenciranje ali prodaja kakršne koli vsebine na portalu Paragliding Slovenija.

Dokumenti na portalu
Uporaba dokumentov, ki se nahajajo na tej spletni strani, je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

* èe se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,
* èe gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,
* èe je na dokumentu naveden avtor ter povezava na izvorno spletno stran


Lastnik ne zagotavlja primernosti informacij, ki so vsebovane v dokumentih in povezanih grafikah, ki so objavljeni na spletnem portalu Paragliding Slovenija. Lastnik portala v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletnem portalu Paragliding Slovenija. Dokumenti in grafike na spletnem portalu imajo lahko nepravilnosti ali tipografske napake. Lastnik spletnega portala Paragliding Slovenija si pridržuje pravico do spremembe vsebine brez predhodnega obvestila.


Varnost
Èe želite odpreti uporabniški raèun na Paragliding Slovenija, morate opraviti postopek registracije, kjer morajo biti vsi zahtevani podatki popolni in pravilni. S tem, ko odprete uporabniški raèun, se zavežete, da ste odgovorni za vse aktivnosti, ki se dogajajo na vašem uporabniškem raèunu. V primeru zlorabe vašega uporabniškega raèuna morate o tem nemudoma obvestiti lastnika spletnega portala, sicer ste lahko odgovorni za vse napake ali izgubo podatkov, ki so vzrok zlorabe vašega uporabniškega raèuna.

Zavezujete se, da ne boste na noben naèin ogrožali delovanja spletnega portala Paragliding Slovenija, kar vkljuèuje poskus obremenjevanja, poškodovanja ali unièenja strežnikov, na katerih spletni portal deluje. Prav tako se zavezujete, da ne boste poskušali na noben naèin pridobiti dostopa do drugih uporabniških raèunov.

Uporaba spletnega portala
Storitve portala vsebujejo zlasti storitve novic, èvekalnice, forumov, skupnosti, datotek ter druge komunikacijske storitve, ki vam omogoèajo, da komunicirate z drugimi uporabniki spletnega portala. Strinjate se, da boste storitve uporabljali samo za objavo, pošiljanje in sprejemanje sporoèil in materiala, ki so primerni. Prepovedano je:

 * obrekovanje, zloraba, nadlegovanje, grožnje ali kakršnekoli druge kršitve pravic drugih,
* zavezujete se, da ne boste objavljali sporoèil z zlonamerno, žaljivo, nespodobno, vulgarno, obrekljivo, sovražno, grozeèo, obsceno ali katerokoli vsebino, ki lahko prizadene druge uporabnike, èlane tega foruma,
* objava, nalaganje, distribucija ali širjenje neprimerne, obscene, nespodobne ali nezakonite teme, materiala ali informacije,
* uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugo objavljanje datotek, ki vsebujejo fotografije, programsko opremo ali drug material, ki je zašèiten z zakoni, ki urejajo intelektualno lastnino,
* nalaganje datotek, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, èrve, èasovne bombe oziroma drugo programsko opremo ali programe, ki lahko poškodujejo tuj raèunalnik ali lastnino,
* nalaganje kakršnihkoli datotek, ki so jih objavili drugi uporabniki, za katere veste oziroma bi morali vedeti, da jih ne smete reproducirati, objaviti, izvajati ali kakorkoli drugaèe zlorabiti,
* omejevanje ali prepreèevanje dostopa do vsebin na spletnem portalu drugim uporabnikom,
* zbiranje kakršnihkoli informacij o drugih, vkljuèno z naslovi elektronske pošte,
* kršitev zakonodaje,
* uporaba, nalaganje ali kakršnokoli drugaèno kopiranje ali posredovanje (odplaèno ali neodplaèno) tretji fizièni ali pravni osebi kateregakoli direktorija na lastnem ali tujem uporabniškem raèunu.
  
Lastnik, administrator ali urednik spletnega portala niso zavezani nadzorovati dejavnosti uporabnikov, vendar si pridržujejo pravico, da pregledujejo materiale, ki so objavljeni in odstranijo objave po lastni presoji. Lastnik, administrator ali urednik spletnega portala si pridržujejo pravico, da vam brez predhodnega opozorila zavrnejo dostop do uporabniških strani na spletnem portalu za doloèen ali nedoloèen èas. Upravitelj strani si pridržuje pravico, da vam kadarkoli, trajno ali zaèasno, delno ali popolno prepreèi dostop do forumov (lahko obvesti tudi vašega ponudnika interneta). Zaradi tega so IP številke vseh objavljenih sporoèil shranjene, da se uredijo sporni primeri. Administrator, upravitelj ali moderator tega foruma ima pravico odstraniti, popraviti, premakniti ali zapreti katerokoli temo, ko se mu zdi to potrebno. Vsi podatki, ki ste jih vpisali se shranijo v bazo podatkov.

Bodite previdni pri objavi osebnih podatkov na javnih straneh portala, kajti lastnik, administrator ali urednik spletnega portala niso odgovorni za nadzor in odobritev objav, zaradi èesar tudi ne prevzemajo odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki bi lahko nastale oz. so nastale zaradi objave osebnih podatkov na straneh spletnega portala.

Objavljeni materiali
Lastnik spletnega portala ne postane lastnik materialov, ki jih objavite na javnih ali osebnih straneh spletnega portala Paragliding Slovenija, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi z promoviranjem jadralnega padalstva in zmajarstva. Za objavo na spletnem portalu Paragliding Slovenija vam ne pripada nikakršno plaèilo. Z objavo jamèite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili.
Hkrati z objavo jamèite, da je vaša objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega portala uporabljajo slike skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo, pri èemer vam ne pripada nikakršno plaèilo.

Pogoji za novice uporabnikov:
Uporabnik s tem, ko objavi neko vsebino na http://www.paragliding-slovenia.si si dovoljuje, da si katera koli tretja oseba na http://www.paragliding-slovenia.si vsebine ogleda in pretoèi na svoj raèunalnik ter zaèasno ali trajno uporablja. KLL Paragliding Slovenija ni odgovoren za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami, prav tako tudi ne za naèine, na katere jih tretje osebe uporabljajo.

KLL Paragliding Slovenija ne odgovarja za toènost navedb v prispevkih in jih ni dolžna preverjati.

Uredništvo KLL Paragliding Slovenija si pridržuje pravico do objave oziroma delne objave ali neobjave prispevkov.

Pridržujemo si tudi pravico, da vse fotografije ali videoposnetke nemudoma objavimo na naših drugih spletnih straneh.

Vsebina prispevkov ne izraža stališèa uredništva KLL Paragliding Slovenija.

Novic oziroma posnetkov, ki so žaljivi ali izražajo sovražni govor in/ali so v nasprotju z veljavno zakonodajo, ne bomo objavili.

 


Izdelava spletne strani: E NALOG

Na teh spletnih straneh uporabljamo piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Več o ...